KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Cię o tym, że:

I. Administrator
Administratorami Twoich danych osobowych są, na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu:
- Enjoy Your Time Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/115, 53-238 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647124, NIP: 8943089070, REGON: 36587565500000,
- In House Wrocław Spółka z graniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/115, 53-238 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718256, NIP: 8943125400, REGON: 36947606000000,

II. Wspólny Punkt Kontaktowy
W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 71 316 38 64, +48 604 296 000, pod adresem e-mail: kontakt@inhousewroclaw.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem Administratorów.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane będą przetwarzane w następujący sposób:
a) na etapie Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem formularza na stronie WWW, telefonu, Facebooka czy maila Twoje dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na Twoje żądanie przed zawarciem umowy przez okres roku od ich pobrania;
b) na etapie zawarcia umowy rezerwacyjnej Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i dane o Twojej zdolności kredytowej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy rezerwacyjnej do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
c) na etapie zawarcia umowy deweloperskiej Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, imiona Twoich rodziców, dane o Twoim obywatelstwie oraz numer i seria Twojego dowodu tożsamości będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy deweloperskiej do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
d) na etapie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, imiona Twoich rodziców, dane o Twoim obywatelstwie oraz numer i seria Twojego dowodu tożsamości będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania tej umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
e) dodatkowo Twoje dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, imion Twoich rodziców, danych o Twoim obywatelstwie oraz numeru i serii Twojego dowodu tożsamości zostaną udostępnione wybranemu przez Administratora (Dewelopera) Zarządcy Nieruchomości Wspólnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie upoważnionym pracownikom, notariuszowi, kancelariom prawnym oraz wybranemu przez Administratora (Dewelopera) Zarządcy Nieruchomości Wspólnej.

V. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych w żadnym zakresie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywali przez okres wskazany w pkt. III, po czym zostaną one zniszczone.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
W dowolnym momencie masz prawo wglądu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

X. Informacja o wymogu podania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Ci uzyskanie od nas informacji o inwestycjach, a także zawarcie z nami umowy.