ZASADNICZA TREŚĆ UZGDONIEŃ

POROZUMIENIA WSPÓŁADMINISTRATORÓW
Administratorami Twoich danych osobowych są, na zasadzie współadministrowania:
1. Enjoy Your Time Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000647124, NIP: 8943089070, REGON: 36587565500000,
Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/115, 53-238 Wrocław,

2. In House Wrocław Spółka z graniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba we Wrocławiu,
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000718256, NIP: 8943125400, REGON: 36947606000000,
Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/115, 53-238 Wrocław,

Zważywszy, że Strony powiązane są ze sobą osobowo, kapitałowo i organizacyjnie (dalej: „Grupa”), zaś poszczególne Strony, samodzielnie lub we współpracy z innymi Stronami, zajmują się konkretnymi wycinkami działalności Grupy oraz korzystają ze wspólnej infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych i aplikacji służących przetwarzaniu danych osobowych, Strony postanowiły, co następuje:

§1
Strony, jako administratorzy danych osobowych, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych (współadministrowanie) oraz dopuszczają wzajemne przekazywanie danych osobowych pomiędzy Stronami i przetwarzanie przez nie przedmiotowych danych w celu realizacji zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, każda ze Stron w zakresie wycinka działalności Grupy za które odpowiada.

§2
1. Enjoy Your Time sp. z o.o. jest odpowiedzialne za realizację procesów inwestycyjnych, zaś In House Wrocław sp. z o.o. sp. k. jest odpowiedzialne za marketing oraz sprzedaż lokali.
2. Dane są przetwarzane za pomocą sił i środków Administratorów, w ramach wspólnej infrastruktury Administratorów, zgodnie z zasadami wskazanymi w Politykach Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych uchwalonych u poszczególnych Stron. Kopie zapasowe danych osobowych tworzone są przez In House sp. z o.o. i przechowywane są każdorazowo pod adresem tej spółki.

§3
Przetwarzanie może dotyczyć zarówno danych zapisanych w systemach informatycznych, jak i w formie papierowej.

§4
1. Wspólnemu przetwarzaniu mogą podlegać wszelkie dane osobowe zbierane przez Strony, w tym dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Stron, dane osobowe kontrahentów, dane osobowe związane z procesami obsługi kadrowo-płacowej, podatkowej, technicznej i administracyjnej.
2. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone dane z należytą starannością, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Porozumieniu oraz przepisami prawa regulującymi przetwarzanie danych osobowych, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą oraz zgodnie z Politykami Bezpieczeństwa Danych Osobowych uchwalonymi dla poszczególnych administratorów.

§5
1. Strony wzajemnie przekazują sobie dane osobowe wskazane w niniejszym Porozumieniu, stosownie do roli jaką pełnią w procesie przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Strony ustalają, że za realizacje obowiązków wynikających z art. 24, 25 oraz 32 RODO odpowiadać będzie każda ze Stron w zakresie, w jakim jest odpowiedzialna za poszczególne procesy przetwarzania.
3. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone zostaną jedynie osoby prawidłowo upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Strony zobowiązują się do wdrożenia środków organizacyjno-technicznych uniemożliwiających przetwarzanie danych osobowych przez osoby nieupoważnione.
4. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy co do tych danych w czasie współpracy, jak i po jej ustaniu. Obowiązek zachowania tajemnicy może wynikać także z ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy radców prawnych, adwokatów itp.)
5. Obowiązki niewskazane wprost w niniejszym Porozumieniu obciążają In House Wrocław sp. z o.o.

§6
1. Za informowanie osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, oraz za realizację praw tych osób odpowiada In House Wrocław sp. z o.o. sp. k. Odpowiedzialność ta nie narusza ustalonych w odrębnych procedurach i umowach zawartych pomiędzy Stronami, zasad przetwarzania danych, informowania osób, których dane dotyczą oraz realizowania ich praw.
2. Sposób zabezpieczenia danych, realizacji praw osób których dane dotyczą, postępowania w razie naruszenia ochrony danych osobowych określają odrębne procedury przyjęte przez administratorów.

§7
1. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. Gdyby jednak przekazywanie takie miało nastąpić, podmiotem odpowiedzialnym za realizację obowiązków z tym związanych będzie In House Wrocław sp. z o.o. sp. k.
2. Za dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych i dokonywanie uprzednich uzgodnień z organem nadzorczym odpowiedzialna będzie spółka In House Wrocław sp. z o.o. sp. k.

§8
Strony ustalają Wspólny Punkt Kontaktowy:
kontakt@inhousewroclaw.pl